Logo Zoeken
Artikel

Hoe herstel je het vertrouwen in publieke organisaties?

31 oktober 2023De redactie

Om inzichtelijk te maken wat er nodig is om publieke organisaties beter aan te laten sluiten op de samenleving, voerde Pro Public begin deze maand in opmaat naar PubCom23 een flitsenquête uit voor Logeion. Haast unaniem lieten publieke communicatieprofessionals weten dat vooral het communicatievak zelf van groot belang is om het vertrouwen in publieke organisaties te herstellen. Maar daar is wel wat meer voor nodig dan voor de hand liggende oplossingen!

Samenleving

Zo lieten vele vakgenoten bijvoorbeeld weten dat publieke organisaties volgens hen vaker het gesprek aan moeten gaan met de doelgroep en dat zij transparanter en in alle openheid moeten handelen. Ook het betrekken van burgers bij plannen, actiever luisteren én woord bij daad voegen, is volgens de meerderheid van de respondenten vereist om het vertrouwen in publieke organisaties te vergroten. Tevens merkt Remco Hoogstraten, lid van de PubCom-commissie van Logeion, het volgende op: ''Er is een zekere worsteling zichtbaar onder de publieke communicatieprofessionals wanneer we kijken naar de antwoorden van de ruim 115 respondenten. Aan de ene kant merk je op dat vakgenoten overtuigd zijn dat het communicatievak een cruciale rol kan spelen in het realiseren van meer vertrouwen en verbinding, maar tegelijk is het overduidelijk dat velen nog veel handelingsverlegenheid ervaren in hun eigen rol. Om elkaar hierin verder te helpen, kunnen vakgenoten met elkaar in gesprek gaan en hun gedachten wisselen tijdens PubCom23, hét Nationaal Vakcongres Publieke Communicatie, dat op 2 november plaatsvindt.'' 

Aansluiting op de samenleving

Dat er nog altijd werk aan de winkel is binnen publieke organisaties, bevestigen de resultaten van de enquête maar al te goed. Zo gaven vier op de vijf respondenten aan dat zij opmerken dat het vertrouwen van de samenleving afneemt. Mensen nemen vaker een kritische houding aan, posten media-uitingen die argwaan uitstralen en nemen sneller een verdenkende houding aan wanneer publieke organisaties informatie, feiten en cijfers delen. 

Op de vraag of publieke organisaties goed in staat zijn om aan te sluiten op datgene wat er leeft binnen de samenleving, konden de respondenten daarentegen geen unaniem antwoord geven. Ruim 36% was het oneens met de stelling, 34% nam een neutrale houding aan en 26% stemde volledig in. De rest van de respondenten vormden de uitersten. Vooral vakgenoten die werkzaam zijn bij provincies, lijken van mening dat de organisatie waar zij werkzaam zijn onvoldoende aansluiting weet te vinden met de burger. 

Rol van communicatieprofessionals

Om het gebrek aan vertrouwen in publieke organisaties een halt toe te roepen, geeft ruim 33% van de respondenten aan dat zij vooral meer vertrouwen, training, tijd en ruimte nodig hebben van hun werkgevers. Ook lijkt steun van leidinggevenden en bestuurders en een zekere, vereiste openheid binnen de organisaties zelf nog altijd te ontbreken, wat maakt dat zij hun rol niet optimaal kunnen vervullen. Hoogstraten: “Het vertrouwen in publieke organisaties is historisch laag. Het lijkt alsof steeds meer Nederlanders zich niet gezien en gehoord voelen. Dat moeten wij ons als beroepsgroep aantrekken. Als PubCom-commissie denken wij dat het publieke communicatievak een belangrijke sleutel in handen heeft, maar we zoeken nog naar het juiste slot.”

Wil je zelf het gesprek aangaan over het gebrek aan vertrouwen in publieke organisaties? Of diverse kennissessies bijwonen die hier een antwoord op geven? Dat kan! 

Scoor jouw ticket voor PubCom23

Meer data vind je hier.