Logo Zoeken
Vakblad C

Van Hoe naar Zo

30 november 2023Annemarie van Oorschot

De Energieregio Noord-Holland loopt voorop met de campagne ‘Van Hoe naar Zo’. Basis vormen verhalen die mensen laten zien hoe zij concreet kunnen bijdragen aan de energietransitie in hun regio. “Inspirerend, eerlijk en behapbaar”, meent Willemijn Wesselink, die C te woord staat vanaf haar vakantieadres in Frankrijk. Renske van der Woerd vindt de campagne geschikt om uit te rollen over de andere 29 energieregio’s van ons land.

Renske en Willemijn.png

Nederland is onderverdeeld in dertig energieregio’s, samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, provincies, waterschappen, netbeheerders, energiebedrijven en andere stakeholders. Met elkaar werken de regio's aan het opwekken van duurzame energie op land, een van de maatregelen uit het Klimaatakkoord. Zo beogen zij in 2030 ten minste 35 TWh grootschalige duurzame elektriciteit op te wekken. Daarvoor worden zon- en windprojecten uitgevoerd.

Elke energieregio heeft een eigen Regionale Energiestrategie opgesteld, de zogenaamde RES. De ambities van de RES’en zijn groot. Ze vragen om een gedragsverandering van ons allemaal en communicatieprofessionals weten hoe moeilijk die te realiseren is. “Daarom zijn we drie jaar geleden begonnen met een breed behoeftenonderzoek”, zegt Willemijn Wesselink. Zij werkt voor het Utrechtse bureau Future Communication en is als communicatiestrateeg gedetacheerd bij het Programmabureau RES Noord-Holland. Dit programmabureau ondersteunt de twee energieregio’s van de provincie Noord-Holland (Noord en Zuid) bij de uitvoering van hun RES’en.

“We hebben vijftien diepte-interviews afgenomen met experts, zoals gedragswetenschappers en klimaatactivisten, we zijn met de partners van de twee energieregio’s, vijftig in totaal, het designlab ingegaan en we hebben straatinterviews afgenomen. Daaruit kwam de grote behoefte aan een nieuw verhaal over de energietransitie naar voren. De boodschap kreeg andere accenten. Dat schone energie geen doel op zich is, maar een voorwaarde voor een veilig en gezond leven. Dat echt iedereen iets moet doen om de energietransitie mogelijk te maken, maar er ook van kan profiteren. En vooral dat het niet makkelijk is, het eerlijke verhaal, maar te doen is het wel.”

Uitrol over het land
Renske van der Woerd, communicatiestrateeg Nationaal Programma RES, geeft aan dat de behoefte aan een nieuw verhaal ook in veel andere energieregio’s werd gesignaleerd. “Op nationaal niveau zijn we daarom aan de slag gegaan met een brede klimaatcampagne. Het is heel fijn dat Noord-Holland al in een vroeg stadium een reclamebureau in de arm heeft genomen en met de uitwerking is begonnen. Alle regio’s lopen er warm voor, want de campagnestrategie en het materiaal is bruikbaar in het hele land. Vanuit het nationaal programma ondersteunen we de regio’s in de uitrol. Ook zijn we in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om te kijken hoe we de campagne ‘Van Hoe naar Zo’ onderdeel van de nieuwe klimaatcampagne kunnen maken.”

‘De ambities vragen om een gedragsverandering van ons allemaal en communicatieprofessionals weten hoe moeilijk die te realiseren is’

Eerlijk
De doelgroep: de mensen in het stille midden die gematigd positief zijn over de energietransitie. Mensen die welwillend zijn om stappen te zetten binnen de energietransitie, maar hulp of financiële ondersteuning nodig hebben, dit is pakweg 70 procent van de Nederlandse bevolking.
De campagne bestaat uit praktische voorbeelden, gepresenteerd door die mensen. Zo vertelt de eigenaar van een zorgboerderij over zijn zonnepanelen die energie leveren aan de buurt. De rode draad van het verhaal draait altijd om de hoe-vraag. De hoofdpersoon vertelt hoe hij of zij concreet bijdraagt aan de energietransitie, met een praktisch handelingsperspectief. Een verhaal of casus bestaat uit een video van twintig seconden en een verdiepende blog van zevenhonderd woorden. Wesselink: “We laten met de uiteenlopende casussen zien dat de energietransitie veelomvattend is. Er zijn duizenden vragen en duizenden antwoorden. Een mooi voorbeeld vind ik de casus van Elvis, een jongen in Amsterdam Zuid-Oost. Hij vraagt om een windmolen in dat gebied. Hij weet dat dat niet haalbaar is, maar hij wil de discussie over duurzame energie op gang brengen, want niemand in zijn omgeving was daarmee bezig.”

In januari 2023 is de eerste content gemaakt. Wesselink stuurt nu het proces aan waarin gemeenten en andere stakeholders in Noord-Holland gevraagd worden de casussen uit te dragen. Ondertussen worden nieuwe verhalen gemaakt en in mei start een pilot van vier weken met zeven casussen. Het communicatiemateriaal is kosteloos te downloaden.[1] “We hebben zelfs geen disclaimer geplaatst”, aldus Wesselink. “Daar is bewust voor gekozen. Als de casussen van andere afzenders komen dan de overheid, neemt het vertrouwen in de boodschap toe.”

Schaalbaar
Van der Woerd: “Energieregio’s in andere provincies mogen de verhalen uit Noord-Holland eveneens inzetten. Eigen verhalen laten maken kan natuurlijk ook. Dit is zo goed aan de campagne, die is schaalbaar. Een kleine gemeente zonder budget kan verhalen selecteren die door anderen gemaakt zijn en inhoudelijk aansluiten bij de eigen omstandigheden. Die kan de verhalen onder eigen naam organisch inzetten.”

Over het effect van de campagne is nog weinig te zeggen, maar alle betrokken stakeholders zijn enthousiast, benadrukt Wesselink. “Je moet ook echt even naar de video van negentig seconden* kijken. Dan weet je dat dit gaat werken.”

*Zie: https://youtu.be/EPU3DZJXkXY


Vakblad C

C is hét communicatiemagazine van Nederland en staat vol met de laatste trends en actualiteiten, inhoudelijke rapportages, spraakmakende campagnes en diepte-interviews met communicatieprofessionals. Het vakblad is gratis voor leden, maar ook andere vakgenoten kunnen gemakkelijk toegang verkrijgen tot dit vakblad.

Lees meer over vakblad C