Logo Zoeken

Ron van der Jagt 'Alle ogen op de bal'

20 oktober 2011Ron van der Jagt

Logeion en de regionale communicatiekringen

'Met je ogen gericht op het scoreboard kun je niet tennissen', zo citeerde ik John Whitmore recent in één van mijn berichten over leiderschap op Twitter. Het is een ‘tekst voor op een tegeltje’, maar de gedachte achter deze quote spreekt mij erg aan. Het gaat er om, dat je gelooft in je eigen spel en je niet voortdurend laat afleiden. Zo kan een CEO natuurlijk geen bedrijf leiden als hij of zij de hele dag naar de ontwikkeling van de beurskoers gaat zitten kijken. En ook als bestuur van een beroepsorganisatie is het zaak een heldere koers te kiezen, focus aan te brengen en consequent op het spoor te blijven. De ogen op de bal gericht dus, want niets is zo dodelijk voor een organisatie als een bestuur dat ‘incident gestuurd’ gaat opereren.

Ron-van-der-Jagt-landscape1.jpg

Zo kijk ik ook naar de relatie tussen Logeion en de vele regionale communicatiekringen in het land en de recente blog daarover van Jacques Happe uit het bestuur van de Amsterdamse kring Welcom. Hoewel de vice-voorzitter van de voormalige Voorlichtings Sociëteit Amsterdam in mijn ogen een wat ‘verrassende voorstelling van zaken’ geeft, heb ik het betoog met een glimlach gelezen. Het verhaal past in de stijl van de Amsterdamse kring om scherp van zich te laten horen. En past in de tendens bij Welcom om af en toe een erg grote broek aan te trekken en even lekker te blaffen richting Logeion. Welcom manifesteert zich als ‘het bijtertje’ onder de kringen. Ik kan dat waarderen en raak er – zie het citaat waar ik mee begon – zeker niet van in de war.

Hieronder zal ik serieus ingaan op enkele van de punten die Jacques naar voren brengt. En vervolgens maak ik graag van de gelegenheid gebruik om even op een rij te zetten hoe wij de afgelopen vijf maanden, sinds mijn benoeming als voorzitter, hebben geïnvesteerd in een betere relatie en samenwerking met de 14 samenwerkende communicatiekringen in het land. En wat dat tot nu toe heeft opgeleverd. Maar eerst een paar elementen uit het verhaal ‘Toekomst Logeion en de communicatienetwerken’. Je vindt dat op de Logeion Linkedin groep via de link onderaan. Drie dingen:
1.   
Energie, inspiratie en groei

Laat ik beginnen vast te stellen dat het heel goed gaat met Logeion. Logeion telt inmiddels ruim 3.000 leden, de vereniging groeit gestaag en het aanbod van activiteiten op de agenda en vooral de kwaliteit van de bijeenkomsten verbetert zichtbaar. De energie is voelbaar dankzij tientallen actieve leden in commissies en vakgroepen, het bureau onder leiding van directeur Clarisse Buma, een stevig bestuur, en een nieuwe voorzitter met een duidelijke visie die er vooral ook veel plezier in heeft!
2.   
Beroepsorganisatie voor professionals

Het tweede punt lijkt misschien wat semantisch maar is echt een fundamentele. In zijn blog -en ook bij eerdere gelegenheden- spreekt Jacques steeds over een ‘brancheorganisatie’. Zelfs de term ‘vakbond’ is door het bestuur van Welcom wel eens gebruikt als zij hun visie (of wens) voor Logeion onder de aandacht brengen. Maar met die termen kan ik niet uit de voeten. Een brancheorganisatie bundelt immers bedrijven in een sector: denk aan Bouwend Nederland of het Verbond van Verzekeraars. Ik spreek zelf consequent over Logeion als “de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals”. Logeion is en blijft een platform voor individuele beroepsbeoefenaren waar het communicatievak centraal staat. Logeion is in alles echt een beroepsorganisatie: voor het vak, voor de beroepsgroep en voor communicatieprofessionals uit alle sectoren. 
3.   
Professionalisering, Programmering en Positionering

Zoals ik in een eerdere blog al heb aangegeven, zien wij als bestuur drie kerntaken voor Logeion. In de kern zijn we een vereniging en willen we een open platform zijn voor leden en andere beroepsbeoefenaren. De Programmering van aantrekkelijke inhoudelijke activiteiten zien we dan ook als een centrale pijler. Deze kerntaak zullen we de komende jaren verder versterken, in lijn met mijn toekomstvisie op basis waarvan de leden zich dit voorjaar hebben uitgesproken. In nauwe wisselwerking met de programmering, zien wij voor Logeion een rol weggelegd bij de verdere ontwikkeling van het vak: Professionalisering. Deze kerntaak bouwt voort op een lange historie met aandacht voor onderwijs, wetenschap en bijvoorbeeld Beroepsniveauprofielen. De derde pijler daarentegen, die van de Positionering, moet echt vanaf de grond worden opgebouwd. Daar zien we voor Logeion een rol als ‘stem van het vak’ en gaan we aan de slag met de positionering van het vak en belangenbehartiging voor de beroepsgroep.

‘Voor de Verbinding’

Dat laatste punt, van de belangenbehartiging, is inmiddels het hoofdthema in de relatie met de regionale communicatiekringen. Maar van een ‘relatie’ was bij mijn aantreden nauwelijks sprake. In een notendop even de afgelopen maanden:

 • Tijdens de verkiezingsstrijd in het vroege voorjaar van dit jaar schreef ik in mijn toekomstvisie ‘Voor de Verbinding’ o.a. dat “Logeion moet gaan werken aan meer bijeenkomsten overal in het land. Waar mogelijk samen met regionale communicatiekringen”.
 • Vervolgens ontdekte ik na mijn benoeming al vrij snel dat er de afgelopen jaren een wat gespannen sfeer was ontstaan in de relatie tussen deze kringen en Logeion. En nam ik me direct voor om daar open en onbevangen werk van te gaan maken.
 • Dat leggen van verbindingen doen we overigens ook met andere relevante clubs, waaronder BVPA, VEA, BvA, Tekstnet, Centrum voor Merk & Communicatie, NIMA, en bijvoorbeeld SMIN, met wie we dit jaar samen de Grand Prix Customer Media organiseren.
 • Het contact met het bestuur van Welcom was gemakkelijk gelegd. Ik ben sinds een optreden bij Welcom zelf ook lid van de club en kende de inmiddels oud-voorzitter Luuk Aleva. De man die eerder de ‘brancheorganisatie’ had aangekondigd.
 • Onze directeur en ik hebben in juli een bezoek gebracht aan het huidige bestuur van Welcom onder leiding van Ronald Heister voor een kennismaking. In een prettige sfeer hebben we daar afgesproken het idee van een ‘dubbellidmaatschap’ nader uit te werken.
 • Intussen hadden wij de regionale kringen ook aangeboden om inhoudelijke ondersteuning te bieden als zij bijeenkomsten zouden organiseren over de nieuwe beroepsniveauprofielen. Twee kringen hebben daar gebruik van gemaakt, waaronder Welcom.
 • Tijdens het ‘Zomertreffen’ van Logeion, Welcom en CommunicatieForum op 3 augustus heb ik Luuk Aleva voorgesteld om zelf een keer onze plannen te komen toelichten in het overleg van de 14 regionale kringen. Luuk bleek bereid daarin te bemiddelen.
 • Vervolgens hebben Clarisse en ik dat bezoek in september voorbereid met Luuk en Koen van Tankeren, voorzitter van de Utrechtse Communicatiekring en een belangrijke speler in het overleg van de 14 regionale kringen. Een bijzonder plezierige kennismaking.
 • Twee weken geleden, op 3 oktober, was het dan zover. Wij mochten op ons verzoek aanschuiven bij het overleg van de samenwerkende regionale kringen, waar ik een open ‘kijkje in de keuken’ heb gegeven ten aanzien van de koers van Logeion.
 • Mede dankzij Ger Moonen, voorzitter van het Communicatienetwerk Limburg, werd dit een zeer vruchtbare ontmoeting. Over en weer werd vertrouwen uitgesproken. Later bevestigden Koen van Tankeren, Ronald Heister en Ger Moonen dat nog eens.
 • Concreet hebben we bij deze gelegenheid ter plekke afgesproken dat we een gezamenlijke, gemengde commissie Belangenbehartiging in het leven roepen, die met plannen en voorstellen komt. Ter goedkeuring aan de besturen.
 • Namens Logeion zal onze directeur Clarisse Buma daarin actief participeren en het proces faciliteren. Logeion staat met andere woorden in de startblokken, de kringen zijn nu aan zet om met een afvaardiging te komen.

Dit soort dingen vragen veel tijd, aandacht en kopjes koffie, maar het is wat mij betreft de moeite waard. De lucht is in minder dan een half jaar behoorlijk opgeklaard en er is zelfs een eerste stap gezet op weg naar samenwerking, met ruimte en respect voor ieders positie.

'Met je ogen gericht op het scoreboard kun je niet tennissen'. Dus zal Logeion koersvast en proactief doorgaan op de ingeslagen weg. ‘Voor de Verbinding’ is een thema dat zeker geldt voor de relatie met de regionale communicatiekringen. We staan voor hetzelfde vak.

Sterker nog: als het vertrouwen over en weer groeit en de samenwerking vruchtbaar blijkt, is een stap naar een federatief verband - als vehikel voor gezamenlijke belangenbehartiging - zeker bespreekbaar. Maar laten we eerst wat gaan doen: alle ogen op de bal!

http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=105686&type=member&item=75677201&qid=b23a2b47-cb50-453a-9581-ced17a32f2b2&trk=group_most_popular-0-b-ttl&goback=%2Egmp_105686