De Logeion-leerstoel

De Logeion-leerstoel

De UvA en Logeion erkennen het belang van een stevige brug tussen de veelal gescheiden werelden van academisch onderzoek en de praktijkbeoefening op het gebied van strategische communicatie. Logeion beoogt met de bijzondere leerstoel strategische communicatie een inspirerende uitwisseling en productieve wisselwerking tussen de academische- en beroepswereld. Noelle Aarts vervult als bijzonder hoogleraar een brugfunctie tussen de wetenschap en de beroepspraktijk van communicatie. De benoeming van een bijzonder hoogleraar past bij het beleid van Logeion om tot verdere professionalisering van het communicatievak te komen.  De leerstoel is gevestigd bij de afdeling Communicatiewetenschap van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Voor de Universiteit van Amsterdam vervult de bijzondere leerstoel een goede aanvulling op de al aanwezige onderwijs- en onderzoekexpertise op het brede terrein van de communicatiewetenschap

Focus en onderzoeksthema's
De focus van de leerstoel ligt op de inhoudelijk strategische kant van de communicatiediscipline, met een accent op de vraag hoe organisaties in hun strategisch beleid en corporate communicatie omgaan met stakeholdermanagement, publieke opinievorming en maatschappelijke issues.

Verhalen als interventiestrategie en onderzoeksobject (analyse-eenheid). Verhalen zijn niet alleen drager maar ook motor van verandering. Dat maakt ze waardevol als studieobject en als interventiestrategie. Het gaat om het nader omschrijven en structureel onderbouwen van storytelling als methodiek voor strategische communicatie. Suzanne Tesselaar doet in het kader van de leerstoel promotieonderzoek naar storytelling in de context van organisatieverandering.

Interne communicatie als belangrijke voorwaarde voor een adequate positionering van een organisatie in de omgeving. Naast formele overlegstructuren gaat het hier vooral ook om de informele settings (wandelgangen, koffiepauzes). Daar hoor je de motivaties en ambities van medewerkers, de geschreven en ongeschreven wetten, problemen, gezagsverhoudingen etc. Deze verhalen geven belangrijke informatie voor de manier waarop interne communicatie mee richting geeft aan een externe positionering. Noelle Aarts bestudeert positioneringsvraagstukken en deelt haar voorlopige bevindingen via lezingen en workshops.

Beeldvorming, beïnvloeding en communicatie. Zelfreferentialiteit is de neiging om de omgeving te bezien vanuit een volstrekt eigen idee over wat belangrijk is en wat niet (zonder dat men dat door heeft). Om deze te doorbreken, moeten organisaties zichzelf leren zien door de ogen van anderen. Hoe ontstaan verhalen rondom beeldvorming en hoe worden deze manifest in ketens van interactie tussen mensen die met elkaar sociale netwerken vormen? Hoe kunnen inzichten worden gebruikt voor het begrijpen en beïnvloeden van gedrag? Rondom dit thema vinden diverse studies plaats waarvan de resultaten via lezingen en workshops worden bediscussieerd.

Communicatieprofessional als bruggenbouwer: de rol van communicatieprofessionals bij onderhandelingen die organisaties voeren in geval van conflicterende belangen. De vragen betreffen de manier waarop 1) conflicterende ideeën ontstaan en zich manifesteren, 2) onderhandelingen zijn ingericht en worden gevoerd, en 3) mensen elkaar proberen te overtuigen. Marian ter Haar, werkzaam bij het NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen), doet in het kader van de leerstoel promotieonderzoek naar samenwerking rondom een gezondheidsbevorderende interventie, de Beweegkuur, binnen een netwerk van organisaties in een complexe omgeving.

De rol van identiteit bij weerstand tegen verandering: het gaat om de manier waarop mensen en organisaties bij verandering omgaan met onzekerheid over hun positie en identiteit en wat daarvan het effect is op bijvoorbeeld collectieve weerstand tegen veranderingen die organisaties moeten ondergaan. Noelle Aarts geeft lezingen over dit onderwerp, gebaseerd op diverse onderzoeken.

 

 Terug naar de leerstoel-pagina.